Verkoops- en faktuurvoorwaarden

Prijsaanbiedingen en bestellingen

·         De geldigheidsduur van de prijsaanbiedingen bedraagt 2 maanden vanaf de offertedatum binnen welke ze door de koper schriftelijk moeten worden aanvaard.

·         CARDA kan niet verplicht worden om een kleinere hoeveelheid te leveren of uit te voeren dan in haar offerte ( per stuk of globaal ) wordt opgegeven.  Het is de verantwoordelijkheid van de koper of zijn aangestelde om na te gaan of de aangeboden hoeveelheid reëel is.

·         Bij bestelling heeft de koper de verplichting duidelijk de eigenschappen van de koopwaar, alsmede manier van eventuele versnijding of verwerking door CARDA , aan te duiden.  Foutieve leveringen als gevolg van gebrekkige informatie door de koper verstrekt zullen niet worden teruggenomen en moeten door de koper worden betaald.

·         Indien, om redenen buiten de wil van CARDA, wijzigingen ten overstaan van de oorspronkelijke bestelling worden aangebracht of noodzakelijk blijken, zal CARDA gerechtigd zijn de eventuele meerprijs hiervoor aan de koper aan te rekenen, ook al werd hierover geen formeel akkoord of prijsafspraak gemaakt.

 

Leveringstermijnen

·         De leveringstermijnen vermeld in de prijsaanbieding, worden vermeld ten titel van inlichting en zijn niet bindend.

·         Bij bestelling wordt tussen de koper en CARDA een leveringstermijn afgesproken die begint te lopen vanaf het tijdstip dat alle keuzes gemaakt werden.

·         Overschrijding van de leveringstermijn mag in geen geval aanleiding zijn voor het eenzijdig toepassen, ten titel van boete of schadevergoeding, van afhoudingen op het verschuldigde bedrag.

 

Leveringsvoorwaarden

·         De leveringen bij de koper van koopwaar in België, Noord-Brabant, Limburg te Nederland, Zeeland, Zuid-Holland, Gelderland Luxemburg en Nord-Pas-De-Calais waarvan het bedrag de waarde van 125 €
(exclusief BTW) niet overschrijdt of de afstand van Carda meer dan 100 km is, zullen transportkosten worden aangerekend.

·         De leveringen bij de koper van koopwaar buiten bovengenoemde zone zullen transportkosten worden aangerekend, hiervoor dient u contact op te nemen met Carda.

·         De koopwaar moet bij levering door de koper of zijn aangestelde op zichtbare gebreken gekeurd worden.  Bij ontstentenis daarvan worden de koopwaar als goedgekeurd aanzien.  

·         Klachten over de levering moeten onmiddellijk per aangetekend schrijven aan CARDA gemeld worden.  Tien dagen na levering zijn klachten niet meer ontvankelijk.

 

Betalingsvoorwaarden

·         De prijs van de koopwaar wordt onmiddellijk bij levering gefaktureerd.

·         Voor bestellingen tegen een bedrag lager dan 50 € ( exclusief BTW ) zullen voor de fakturatie administratiekosten worden aangerekend.

·         De fakturen zijn kontant betaalbaar tenzij andere betalingsvoorwaarden overeengekomen zijn welke uitdrukkelijk op de faktuur zullen worden vermeld.

·         Bij het niet afnemen van de bestelde goederen na vastgestelde leveringstermijn worden deze onmiddellijk gefaktureerd.

·         CARDA heeft het recht de leveringen te schorsen indien vroeger gedane leveringen niet op de voorziene vervaldag werden betaald.

·         Op achterstallige betalingen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1,5% per maand plus een onveranderlijke schadevergoeding van 20% op het achterstallige bedrag met een minimum van 50 €.

·         In geval van gerechtelijke betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

Webdesign: TK8.be